Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Egzaminy gimnazjalne kwiecień 2013

Egzamin gimnazjalny, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum odbywa się corocznie w kwietniu.

Pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002 roku. Jest on powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

 

Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. W naszym gimnazjum taki tytuł i zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej i przyrodniczej uzyskał Cyprian Skłucki – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego 2012 i finalista z 2013 roku.

Egzamin jest zewnętrzny, sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane, sprawdzający nie wiedzą, czyje prace oceniają. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu.

Nie ma możliwości niezdania egzaminu – jeśli uczeń się na nim stawi, egzamin będzie zaliczony. Jeśli uczeń nie odpowie na żadne pytanie, otrzyma jedynie wynik 0 punktów (od 2012 roku, 0% punktów), z którym będzie startował w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Egzamin składa się z trzech części:

  • humanistycznej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z języka polskiego oraz odrębnie z historii i wiedzy o społeczeństwie.
  • matematyczno-przyrodniczej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii oraz odrębnie z samej matematyki.
  • językowej – sprawdzana jest wiedza z nowożytnego języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski). Uczeń deklaruje, na jakim poziomie chce zdawać dany język (do wyboru: podstawowy i rozszerzony). Uczniowie, którzy uczą się wybranego języka obcego od szkoły podstawowej, przystępują obowiązkowo do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

W nowej formule egzaminu wynik podawany jest w procentach i centylach.

Egzaminy gimnazjalne przeprowadzone były w tym roku w dniach: 23, 24 i 25 kwietnia. Przystąpiło do nich ponad 388 tysięcy spośród 390 758 uczniów III klasy gimnazjum (99,3%).

          W naszym gimnazjum najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie klasy 3c, którzy w każdej dziedzinie pokazali klasę. Dyrektor szkoły Pani Bożenna Zawadzka - Roszczenko nie kryje zadowolenia z tego faktu, że klasa ta oraz klasa 3b osiągnęły wyższe wyniki procentowe niż gmina, powiat i województwo mazowieckie we wszystkich dziedzinach..

- Wśród szkół publicznych w naszej gminie jesteśmy chyba na pierwszym miejscu - cieszy się Pani Dyrektor – Powtarzam chyba, ponieważ nie znam średnich wyników innych gimnazjów naszej gminy. Mogę analizować tylko informacje uzyskane z OKE i porównać je ze średnimi dotyczącymi gminy, powiatu i województwa. Źródłem naszych sukcesów są nie tylko ambitni i zdolni uczniowie, świetna kadra pedagogiczna oraz przez lata wypracowane metody nauczania, ale także charakter szkoły i panująca w niej atmosfera. Pomimo tego, iż jesteśmy największą pod względem liczby uczniów szkołą w gminie. – dodaje - Jestem, podobnie jak uczniowie, zadowolona z wyników egzaminów w klasach 3 a, b, c i d - mówi wicedyrektor Monika Bagińska. - Znacznie gorzej testy gimnazjalne wypadły w klasach 3 e, f i k. - Egzamin poszedł nam słabo, ale proszę pamiętać, że w naszej szkole na 130 uczniów z klas trzecich 32 ma opinie lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uprawniające ich do pobierania nauki w 2 klasach terapeutycznych (dzieci zaniedbane środowiskowo i borykające  się z różnymi problemami natury społecznej) i jednej w klasie z orzeczeniami o upośledzeniu w stopniu lekkim, co daje nam 25 %. – dodaje. - Oczywiście przyczyn słabych wyników szukamy także po swojej stronie i będziemy starać się wypracować bardziej efektywne metody pracy z młodzieżą. Przede wszystkim dokonamy szczegółowej analizy egzaminów gimnazjalnych z poszczególnych dziedzin. Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnymi rocznikami gimnazjalistów. Służyć temu może analiza wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w naszej szkole - mówi Dyrektor Bożenna Zawadzka - Roszczenko.

         Analizując wyniki z języka polskiego: 3 klasy znalazły się w tym przypadku powyżej wyniku procentowego dla gminy Nasielsk – klasa 3a (60 %) o 1,6%, a klasa 3d (62 %) o 3,6 %. Klasa 3c uzyskała 68,5 %, czyli wyniki wyższe aż o 10,1 % niż gmina, o 5,7 % wyższe niż powiat i wyższe niż województwo o 4,1 %. Należy dodać, iż średni wynik gimnazjalistów z języka polskiego w całym kraju wyniósł 62 %.

         Na etapie rozwiązywania zadań z wiedzy o społeczeństwie i historii nasi uczniowie uzyskali średnią 57,5 proc., co dało wynik wyższy niż gminy, równy powiatowi. Średnia wojewódzka zaś wyniosła 59,9 proc. W tej dziedzinie klasa 3a uzyskała 60,2 % - wyższy od gminy o 3,3 %, od powiatu i od województwa o 2,3 %, klasa 3b – 62,2 % - wynik wyższy od gminnego o 5,3 %, od powiatu o 4,3 % i od województwa o 2,3 %, klasa 3c – 70,2 % - wynik wyższy od gminnego aż o 13,3 %, od powiatu o 12,3, a od województwa o 10,3 %, klasa 3d – 58,6 % - wynik wyższy od gminy o 1,7, od powiatu o 0,7 %.

         W części matematycznej uzyskali oni zbiorczy wynik na poziomie 51,8 proc. Średnia gminy wynosiła 50,1 proc., średnia powiatu 47,6 %, a średnia wojewódzka 50,9 proc. Z powyższych informacji wynika, iż wynik ogólny szkoły był wyższy od wszystkich trzech porównywanych wyników. Należy wspomnieć, iż średni wynik gimnazjalistów z matematyki w całym kraju wyniósł 48 %.

         Z przedmiotów przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii absolwenci naszego gimnazjum zdobyli średnią na poziomie 58 proc. Znów znaleźli się powyżej średniej w gminie, która wynosiła 57,3 %.

         Poddaliśmy analizie także wyniki z ostatniej części egzaminu gimnazjalnego, który badał umiejętności posługiwania się językiem obcym nowożytnym. W naszym gimnazjum uczniowie w przeważającej liczbie zdawali język angielski, który był kontynuacją nauki ze szkoły podstawowej. Wymiar trzech godzin nauki tego języka tygodniowo dał wymierne rezultaty. Trzy klasy: 3 b, c i d uzyskały wyniki powyżej średniej gminy, powiatu i województwa. I tak klasa 3b (68,1 %) – wynik wyższy od gminy o 9,3 %, od powiatu o 7,3 %, od województwa o 1,5 %. Klasa 3d (68,8 %) – wynik wyższy od gminy o 10 %, od powiatu o 8 %, a od województwa o 2,2 %. Natomiast klasa 3c ze średnim wynikiem 79,3 % uzyskała wyniki wyższe od gminy o 20,5 %, od powiatu o 18,5 % i od województwa o 12,7 %. Klasa ta osiągnęła także wyższy wynik z egzaminu z języka angielskiego w rozszerzeniu o 21,1 % niż gmina, o 19,8 % niż powiat i o 12,6 % niż województwo.

Język rosyjski, który jest w naszej szkole wykładany w wymiarze 1 godziny tygodniowo nie przyniósł tak wyśmienitych wyników, jak język angielski. Gimnazjalistów, którzy wybrali język ojczysty naszych wschodnich sąsiadów, było niewielu i zdawali go tylko w podstawie. I tu też klasa 3c (62,8 %) uzyskała średni wynik lepszy od gminy (o 7,8 %) i od powiatu ( o 4,2%). Natomiast klas 3a (77,5 %) – wynik wyższy od gminy o 22,5 %, od powiatu o 18,9 %, a od województwa o 13,5 %.

W PG Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja znaleźli się również uczniowie, którzy uzyskali 100 % wyniki. Wymienić tu  trzeba: Skłuckiego Cypriana – 100 % z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego w podstawie; Skurzyńską Paulinę – 100 % z języka angielskiego w podstawie; Modzelewską Weronikę – 100 % z języka angielskiego w podstawie; Apulskiego Alberta – 100 % z języka angielskiego w podstawie.

         Należy nadmienić, iż klasa 3c, która była klasą sportową ze zwiększoną do 10 liczbą godzin wychowania fizycznego tygodniowo, potrafiła być nie tylko najlepszą klasą w szkole – średnia 4, 21, zespołem, który napisał egzaminy gimnazjalne powyżej średnich gminy, powiatu i województwa, ale także gimnazjalistami, którzy powiększyli w sposób znaczący kolekcję pucharów i dyplomów przywiezionych z zawodów sportowych różnego szczebla.

         Dla porównania: w ubiegłym roku średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z polskiego wynosił 65 proc. pkt, z historii i wos - 61 proc., z matematyki - 47 proc., z przedmiotów przyrodniczych - 50 proc. Z angielskiego na poziomie podstawowym - 63 proc. a na rozszerzonym - 46 proc.

         Informację wstępną o wynikach osiągniętych w tym roku na egzaminie gimnazjalnym w ujęciu ogólnopolskim Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek, tj. 21 czerwca 2013 roku na swojej stronie internetowej. Również wtedy swoje indywidualne wyniki otrzymali uczniowie.

         Uczeń gimnazjum mógł ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydowały: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

         Tak zdolnym absolwentom życzymy dostania się do wymarzonych i najlepszych szkół i osiągnięcia w nich jak najwyższych wyników. Kadrze, która tak dobrze przygotowała gimnazjalistów do testów, dalszych sukcesów i braku porażek.

 

PG Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

mgr Monika Bagińska