Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Rekrutacja - ogłoszenie

ZARZĄDZENIE nr 7/2013/14

Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia
17 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz art. 9 ust. 2ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz. 7)zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów do Publicznego Gimnazjum nr 1 im.    

       Konstytucji 3 Maja w Nasielsku na rok szkolny 2014/2015:

 1. ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkól podstawowych zamieszkałych
  w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej, nastąpi nie później niż na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 2. próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych według dodatkowych wymagań wobec kandydatów do oddziałów sportowych określonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną przeprowadza się w dniu 23 maja 2014 r. od godziny 11,30 do 14,00 .
 3. ogłoszenie wyników sprawności fizycznej nastąpi 28 majado godziny 16.00;
 4. składanie wniosków (i innych dokumentów określonych w statucie szkoły) o przyjęcie do gimnazjum dokonuje się:
  1. od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r.;
 5. do 2 lipca 2014 r. – do godziny 15.00 składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przez wszystkich uczniów;
 6. ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych:
  1. 4 lipca 2014 r. – do godziny 14.00.

§ 2. Zasady uznawania wyników przeprowadzonego sprawdzianu ww. uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej uzyskanych w innej szkole oraz terminy składania tych wyników określa statut szkoły.

§ 3. Absolwenci szkoły podstawowej są przyjmowani do gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

§ 4. Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym, w uzasadnionych jednostkowych przypadkach, może przedłużyć termin składania wniosków.

§ 5. Dyrektor gimnazjum określa zasady przyjmowania uczniów mieszkających poza

       odwodem Gimnazjum:

 1. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Gimnazjum przyjmuje do szkoły ucznia zamieszkałego poza odwodem szkoły.

Do powyższego wniosku rodzice dołączają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 1. Liczbę wolnych miejsc ustala Dyrektor Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów:
 1. w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji w klasie szóstej szkoły podstawowej uzyskali łącznie z wynikiem zewnętrznego sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, przeprowadzonego w klasie szóstej najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu d. liczbę punktów oblicza się sumując:
 2. nie przyjmuje się do Gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem, który uzyskał w klasie szóstej naganną ocenę zachowania;
 3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od powyższych kryteriów.
 • liczbę punktów uzyskanych z pomnożenia średniej ze wszystkich ocen rocznych uzyskanych przez kandydata z przedmiotów wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przez 10,
 • Liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartym w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
 • Liczbę punktów za inne osiągnięcia. Za każde osiągnięcie wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznawanych jest 5 punktów;

 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

            Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Bożenna Zawadzka - Roszczenko

                                                                            

                                                                                  Mazowiecki Kurator Oświaty

                                                                                                          / - /

 

. Karol Semik