Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkolenia W Ramach Projektu Erasmus+

szkolenieCzworo nauczycieli naszej szkoły współpracuje nad projektem „Helping hand” w ramach programu Erasmus+. Celem naszego projektu jest niesienie pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzicom, poszukiwanie nowych rozwiązań, stosowanie ciekawych metod pracy i podniesienie jakości pracy naszej placówki.

Po przebytych kursach metodycznych we Włoszech i na Malcie, współrealizatorki projektu, panie: Ewa Kamińska i Anna Łączyńska podzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami i przeprowadziły szkolenia kadry.

Pierwsze szkolenie odbyło się w dniu 28 sierpnia , tematem spotkania była współpraca rodziców ze szkołą. Szkolenie miało charakter warsztatowy, podczas szkolenia zostały zaprezentowane różne metody i narzędzia pracy. Najważniejszym wnioskiem z tego spotkania jest to, że zarówno szkoła jak i nauczyciele, rodzice i szereg innych instytucji, wszyscy mamy wspólny cel i wokół tego celu, jakim jest dobro dziecka, powinniśmy zjednoczyć swoje siły, być partnerami współpracującymi ze sobą, niezależnie od okoliczności i zmieniających się, czasem trudnych warunków. Powinniśmy uzupełniać się, pomagać sobie, wymieniać się spostrzeżeniami, poglądami i mieć świadomość, że każda ze stron ma prawo do błędu, za który czasami trzeba zapłacić, jednak można pomylić się i coś po drodze naprawić.

Temat drugiego szkolenia przeprowadzonego w dniu 16 września, dotyczył problemowych zachowań dzieci i pomocy rodzicom i nauczycielom w radzeniu sobie z tymi zachowaniami w różnych kontekstach.

Podczas szkolenia zostały przekazane cenne wskazówki, w jaki sposób radzić sobie w środowisku szkolnym i domowym z dziećmi z Zespołem Aspergera, ze spektrum autyzmu, ADHD, z uczniami przejawiającymi zachowania opozycyjno – buntownicze. Wymienić można kilka ważnych cech osobowości i umiejętności, które pomagają nam w radzeniu sobie z nieodpowiednimi zachowaniami, które warto pielęgnować: empatia, spokój, pewność siebie, cierpliwość, inteligencja emocjonalna, dobra koncentracja, dobre umiejętności komunikacyjne, wytrwałość i elastyczność, a także umiejętność współpracy oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Warto pamiętać również o tym, że dzieci przejawiające różne zachowania dla nas niezrozumiałe i trudne, często nie robią tego specjalnie, wynika to czasami ze specyfiki ich układu nerwowego, czynników środowiskowych, niezaspokojonych potrzeb, braku zrozumienia, sztywności zachowań, czy czynników, które zakłócają ich funkcjonowanie (typu nadmierny hałas, zbyt duża ilość osób w otoczeniu).

Szkolenia przeprowadzone na początku roku szkolnego odpowiadały potrzebom środowiska szkolnego, gdyż współpraca między rodzicami, a nauczycielami jest bardzo ważna i jakość relacji często wpływa na efekty tej współpracy. Nie mniej istotne i konieczne są dobre relacje między rodzicami, nauczycielami i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których w szkole jest obecnie coraz więcej.

Galeria zdjęć

Anna Łączyńska & Ewa Kamińska