Szkoła współpracy

RODZICE WSPÓŁDECYDUJCIE!

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, jako jedno z 1034 szkół i przedszkoli w Polsce(5% wszystkich placówek oświatowych), przystąpiło w 2013 roku do projektu – „Szkoła Współpracy – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce, poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.


Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat objęło nad nim Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Ma on pomóc we wspólnej rozmowie i wspólnej pracy uczniów, rodziców i nauczycieli, ma ćwiczyć umiejętności uzgadniania wartości i norm obowiązujących w szkole, które mają być spójne z wartościami społeczeństwa demokratycznego. Największą korzyścią dla naszej szkoły będzie fakt, że to nasi uczniowie i ich rodzice dowiedzą się, jak i jakie inicjatywy na rzecz rozwoju uczniów i szkoły można zgłaszać i wspólnie wprowadzać do oferty szkoły, wspierać ją.
Współpraca, którą chcemy budować, zakłada partnerskie relacje pomiędzy gronem pedagogicznym, rodzicami oraz uczniami. Oczywiście, aby współpraca przyniosła efekty, konieczne świadome uczestnictwo każdego podmiotu. Zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele muszą sobie wzajemnie doradzać. Na każdym etapie życia, w różnych grupach – rodzinnych, towarzyskich i służbowych potrzebujemy i szukamy porad innych, ale także wsłuchujemy się w ich potrzeby i sami oferujemy pomoc, wykorzystując własne doświadczenia. Podstawowym warunkiem czerpania realnych korzyści z tego procesu jest autentyczna potrzeba osoby, która porady oczekuje.
W środowisku szkolnym funkcjonuje stwierdzenie, że rodziców trudno namówić do współpracy. Przyczyny tego stanu to przede wszystkim ich brak czasu oraz ogólnie niska chęć angażowania się w sprawy społeczne. Jest jednak grupa rodziców, która może by i nawet chciała coś zrobić dla szkoły, ale… nie wierzy, że jest to dla nich miejsce do działania, a funkcjonowanie Rady Rodziców traktuje jako „potakiwanie” pomysłom dyrekcji. Aby to zmienić, proponujemy rodzicom naszych uczniów udział w tym projekcie, a także warsztatach organizowanych w naszej placówce. W formie debat (marzec 2014 r.), dotyczących wielorakich kłopotów, które napotykają w szkole rodzice, będziemy dyskutować, jak te problemy rozwiązać wspólnymi siłami.
W związku z tym zapraszamy do współpracy rodziców naszych uczniów, abyśmy wspólnie kształtowali pozytywny klimat sprzyjający indywidualnemu rozwojowi, zaangażowaniu w sprawy społeczne oraz podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz ucznia i szkoły.