Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Szkoła podstawowa nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Koncepcja Szkoły

KONCEPCJA PRACY Publicznego Gimnazjum nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku w roku szkolnym 2010/ 2011

CEL NADRZĘDNY:

Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności  potrzebne do dalszego etapu kształcenia.

Dla realizacji tego głównego i podstawowego celu - wszelkie działania i funkcje
w szkole pragniemy koncentrować na:

  1. Dydaktyka.
  2. Wychowanie i opieka.
  3. Baza.

DYDAKTYKA

KRYTERIUM SUKCESU: -

wymaganie

Charakterystyka wymagania na

Poziom D

Charakterystyka wymagania na

poziom B

1.1.analizuje się wyniki egzaminu

Gimnazjalnego

Wyniki egzaminu są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły.

W szkle są wdrażane wnioski z analizy wyników egzaminów

Do analizy wyników egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników

Wdrażane w szkle wnioski z analizy wyników egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia

1.2.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów uwzględniając ich możliwości rozwojowe

W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczni.ow , dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.

Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.

1.3. Uczniowie są aktywni

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole

Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

W szkole realizuje się działania zainicjowane przez uczniów.

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Oferta edukacyjna wynika realizację podstawy programowej

Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów.

Monitoruje się realizację podstawy programowej

Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.

Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

. Procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych nwarunków i sposobu realizacji podstawy programowej

Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane

Procesy edukacyjnesą zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje do dalszej pracy

W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów

Procesy edukacyjne są monitorowane i doskonalone.

Wnioski z monitorowania procesów są wykorzystywane w planowaniu tych procesów

Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych.

Nauczyciele stosują różnorodne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.

Informacja o postępach nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.

W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.

2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych.

Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.

Wprowadzenie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.

2.6.Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.

W szkole są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.

3.3 Promowana jest wartość edukacji

Szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach

Szkoła informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez nią działań

Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się.

/Działania podejmowane w placówce:/

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już podejmowanych to jest:

· Pełną realizację podstawy programowej w poszczególnych poziomach klas.

· Dostosowanie treści programowych do możliwości edukacyjnych uczniów- powołanie i aktywną pracę zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów( uczeń szczególnie uzdolniony , uczeń słaby).

· Wzbogacenie oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć realizowanych zgodnie z art.42 ust.2 pkt 2 KN, realizację rozszerzonych zajęć sportowych w kl. I, II, III ( klasy sportowe), zajęć artystycznych w kl. II

· Stworzenie dobrych warunków korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

· Realizację zajęć wspomagających rozwój ucznia- w ramach pomocy psychologicznej pedagogicznej realizacja zajęć terapii pedagogicznej , zajęć wyrównawczych.

· System diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów przygotowanych przez różne instytucje oświatowe:

KLASY I

- diagnoza wstępna (umiejętności uczniów klas I w zakresie matematyki, języka polskiego i języków obcych ),

- diagnoza przyrostu (umiejętności uczniów po roku pracy w badanych wcześniej obszarach)

KLASY III

diagnoza poziomu wiadomości i umiejętności uczniów (próbny egzamin gimnazjalny – diagnoza wewnątrzszkolna), badanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich ( egzamin gimnazjalny – diagnoza zewnętrzna OKE )

· wewnętrzny system diagnozowania własnymi narzędziami badawczymi,

· wdrożenie wniosków rady pedagogicznej do dalszej pracy (analiza wyników egzaminów , sprawdzianów wewnętrznych i realizacja),

· ewaluacja i analiza sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

A także rozwinięcie inicjatyw w kierunku:

· realizacji autorskich programów lub taki wybór, czy też konstrukcja programu, aby zapewniała każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces,

· systematycznej analizy i weryfikacji szkolnych programów nauczania,

· efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy,

· indywidualizacji procesu nauczania i wymagania względem uczniów,

· przezwyciężania trudności dydaktycznych oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów,

· systematycznego uczestnictwa uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach na szczeblu szkolnym i ponadszkolnym,

· umiejętnego i twórczego stosowania systemu oceniania. Systematyczne ocenianie, stosując jasne kryteria, co w znaczny sposób wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

· przygotowania i wdrażania planu działań wokół patrona szkoły ( 20-lecie nadania imienia placówce)

· przygotowanie i realizacja zimowego obozu narciarskiego oraz sportowego obozu letniego

WYCHOWANIE I OPIEKA

KRYTERIUM SUKCESU:
W pełni demokratyczna, samorządna i przyjazna szkoła, w której zdrowy i bezpieczny uczeń czuje się dobrze jest jej współtwórcą i współgospodarzem.
Szkoła bez agresji i zagrożeń społecznych, oferująca alternatywę wobec innych pokus.
Szkoła przygotowująca do startu w dorosłe życie.

Wymaganie

Charakterystyka wymagania

na poziom D

Charakterystyka wymagania

na poziom B

1.4.Respektowane są normy społeczne

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje

W szkole diagnozuje się zachowania uczniów.

Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań

Uczniowie prezentują właściwe zachowania.

W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.

2.5. Kształtuje się postawy uczniów

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów.

Uczniowie uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole są analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska.

Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

W działaniach szkoły są uwzględnione możliwości i potrzeby środowiska.

Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów.

3.4. Rodzice są partnerami szkoły

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

Szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już podejmowanych to jest:

· realizację działań wychowawczych i profilaktycznych

· włączanie się rodziców i uczniów w realizację tych programów

· dalszą modyfikację regulaminu oceniania zachowania uczniów

· ewaluację coroczną podejmowanych przez szkołę działań

· kontynuacja współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w ramach działań dotyczących wyrównywania szans uczniów oraz diagnozowania środowiska wychowanków i realizacja orzeczeń i opinii

· kontynuacja współpracy z SANEPID – em w realizacji zadań prozdrowotnych

· kontynuacja współpracy z Gminnym Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

· kontynuacja współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach współtworzenia i uczestnictwa w różnego rodzaju programach profilaktycznych

· kontynuacja współpracy z samorządem gminnym w ramach obchodów świąt patriotycznych i akcji środowiskowych (Dni Nasielska, Lato i Zima w Mieście)

· systematyczną diagnozę środowiska szkolnego, wychowanków we współpracy z PPP

· realizacja potrzeb edukacyjnych uczniów zawartych w podaniach rodziców

  • skonsolidowanie rodziców i uczniów, a także innych mieszkańców wokół problemów szkoły,
  • doskonalenie działań w organizacji uroczystości szkolnych, z aktywnym udziałem rodziców i członków ich rodzin, np. Dzień Matki, Dzień Dziecka i Sportu, uroczyste apele.

ORGANIZACJA SZKOŁY I BAZA

KRYTERIUM SUKCESU:

Wymaganie

Charakterystyka wymagania na poziom D

Charakterystyka wymagania na poziom B

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach

Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy.

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną podejmowaną w szkole

Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołó nauczycieli.

Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do rozwoju szkoły

4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych w szkole programów nauczania

Podejmowane są skuteczne działania wzbocające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzania oferty zajęć

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już podejmowanych to jest:

· pełna realizacja planów pracy zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2010/2011 zgodnie z zaproponowanym harmonogramem działań

· powołać liderów do spraw ewaluacji

· wyposażyć liderów ds. ewaluacji i zespoły ewaluacyjne w niezbędną wiedzę i umiejętności (szkolenia)

· w ramach WDN promować ciekawe rozwiązania metodyczne poprzez organizowanie lekcji otwartych

· Na bieżąco i sukcesywnie dokonywać drobnych napraw i remontów w granicach przyznanych środków finansowych .

· racjonalnie gospodarować środkami finansowymi. Pozyskiwać dodatkowe środki finansowe - szukanie sponsorów i oszczędności w placówce.

· Wyremontować salę nr 3 i wyposażyć w niezbędne pomoce konieczne do realizacji zajęć technicznych

· Systematycznie wzbogacać bibliotekę szkolną w nowości czytelniczo - medialne:

· W pełni zrealizować plan dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatwierdzony na rok szkolny 2010/2011

· Opracować wieloletni plan dokształcania zapewniający pełne zaspokojenie potrzeb kadrowych w szkole.